Anniken Huitfeldt og medieansvarsutvalgets leder Helge Olav Bergan

Anniken Huitfeldt og medieansvarsutvalgets leder Helge Olav Bergan

Skal det være tillatt offentlig å karakterisere en navngitt kvinne som “hore”, uten at noen griper inn?

Nei, ytringsfriheten er ikke ansvarsløs. I et demokratisk samfunn setter rettsstaten klare grenser for hvilke ytringer som er akseptable og hvilke som ikke er det. I mediene er det redaktørene som håndhever grensene, men nå vil et regjeringsoppnevnt utvalg fjerne det strafferettslige redaktøransvaret.

Forslagene i utredningen fra det såkalte Medieansvarsutvalget har i høst vært ute på høring og høringsfristen utløper ved nyttår. Utredningen vil ventelig få hard medfart fra medieorganisasjonene. Norsk Redaktørforening, som organiserer 750 av landets redaktører, går langt i retning av å karakterisere den som et makkverk preget av grove feil og misforståelser.

Redaktørene er misfornøyd med at utvalgets flertall ikke vil støtte forslaget om en ny medieansvarslov, med blant annet betinget redaktøransvar for brukerskapt innhold på nett. De fleste europeiske land har for lengst skaffet seg en særskilt medielovgivning. Norge og Island er de eneste nordiske land hvor medienes frihet og ansvar ikke har fått sin egen lovgivning.

For tre år siden fikk vi “Lov om redaksjonell fridom”, som sikrer redaktørens frie og uavhengige stilling. Loven er et viktig bidrag til ytringsfrihet, men poenget er at et tydelig redaktøransvar sammen med skjerpet kildevern også vil styrke ytringsfriheten.

Gjennom 17 år på toppen av VG-redaksjonen følte jeg alltid et objektivt redaktøransvar. Jeg kunne ikke lese alt som sto i avisen på forhånd, men det var aldri noen tvil om at jeg både presseetisk og juridisk sto ansvarlig for innholdet. Dette objektive redaktøransvaret gjorde at jeg måtte etablere gode systemer for ansvarsdelegering, kvalitetskontroll og opplæring.

I løpet av 17 år tilbrakte jeg en del dager i Oslo Tingrett eller Borgarting Lagmannsrett, men jeg ble aldri dømt for injurier. I likhet med flere andre redaktører bar jeg tittelen “ansvarlig redaktør” – aldri “sjefredaktør”. Ansvaret for førstesiden var tydelig utad, som innad.

Som redaktør hadde jeg suveren styringsrett over hva som ble publisert, også uavhengig av avisens eiere. Det skulle bare mangle om jeg ikke da også skulle ha et suverent ansvar for lovligheten av publiseringen. Derfor må redaktøransvaret fungere mest mulig objektivt, slik tilfelle er bl.a. i Sverige.

I vår digitale medieverden bør det være et tydelig skille mellom seriøse redaktørstyrte medier og de mer eller mindre anarkosyndikalistiske allmøter som finner sted i ulike sosiale forum og tjenester. Gjennom Norsk Presseforbund forplikter medlemmene (som i praksis er alle norske redaktørstyrte massemedier) seg til å følge det presseetiske regelverk i Vær Varsom-plakaten. Rett nok skal det være en viss forskjell mellom juss og etikk i et demokratisk samfunn, men dersom gapet blir for stort blir dette også fort et problem.

I vår medievirklighet er det et åpenbart behov for å skjerpe kontrollen med hatefulle og sjikanerende ytringer som florerer på nett. Da vil det bære galt av sted å svekke redaktørinstituttet.

Redaktøransvaret innebærer ikke bare en rett til å publisere, men også til å slette uønsket eller ulovlig innhold på nett. Selvfølgelig er det riktig å holde den opprinnelige meningsytrer ansvarlig for innholdet, men når noen gis rett til å kaste skitten anonymt, kan redaktøren med fordel bære sin del av ansvaret. Det innebærer ikke nødvendigvis at alt innhold i nettdebatten skal forhåndsredigeres, men en plikt til å slette innen rimelig tid når det er påkrevet.

Konklusjon 1: Norske redaktører bør ikke late som om de driver en brukthandel via internett, uten ansvar og holdninger.

Konklusjon 2: Kulturminister Anniken Huitfeldt bør bruke nyttårsdagene til å lese høringsuttalelser. Deretter bør hun gå til makuleringsmaskinen i departementet med utredningen fra Medieansvarsutvalget og starte arbeidet med en lovmessig påbygning av “Lov om redaksjonell fridom”.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende